Zgromadzenia Publiczne 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wójt Gminy Wisznia Małą
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała

Biuro Obsługi Klienta, parter, pok. 10
tel. +48 71 308 48 00
e-mail:
 ug@wiszniamala.pl

Zgromadzenia  w trybie uproszczonym : niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym– art. 21 i n. Ustawy z dnia 24 lipca 2015 prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2018, poz. 408 ze zm.) należy zgłaszać można przez całą dobę do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu (WCZK) :

 • e-mail: czkw@duw.pl

 • tel.:  71 340 62 05

 • faks: 71 340 65 95

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych


Godziny przyjmowania klientów:

 • Wójt Gminy Wisznia Mała
  poniedziałek 8:00—16:00
  wtorek 8:00—16:00
  środa 8:00—17:00
  czwartek 8:00—16:00
  piątek 8:00—15:00

 

tel.:  71 340 62 05

faks: 71 340 65 95

 

Uwagi:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych - art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2018, poz. 408 ze zm.)

 

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej - art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2018, poz. 408 ze zm.)

 

 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;

 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu
 nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219).

 

 

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.


Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu.

 

 

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.


Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:  

Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

 

Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się u Dyspozytorów WCZK (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

 • telefonicznie pod numerem: +48 71 340 62 05 / faks: 71 340 65 95

lub

 


Tryb odwoławczy:


Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.poz.408 ze zm.)Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/dowodowym/legitymacyjnym

 • w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 2016

 

BRAK

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 2017

 

BRAK

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 2018

 

 

 

 

 

 

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznego

Ilość uczestników

UWAGI

24.06.2018

od 15:00 do 16:30

Wisznia Mała – obszar OKSiR ul. Szkolna 1

10

Uproszczone – zgłoszone 22.06.2018 - WCZK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJE O ZAKAZIE:

 

 

Załączniki

zawiadomienie_o_zgromadzeniu.doc

Data: 2018-07-12 11:32:09 Rozmiar: 71k Format: .doc Pobierz

zawiadomienie_o_zgromadzeniu_postepowanie_uproszczone.doc

Data: 2018-07-12 11:32:25 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

oswiadczenie_przewodniczacego.doc

Data: 2018-07-12 11:32:29 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA.doc

Data: 2018-07-12 11:32:48 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 1168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-07-12 11:30:29
Czas publikacji: 2018-07-12 13:36:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak